Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpady komunalne 2024

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku korekty deklaracji (moment zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania, informacja o kompostowaniu) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się w składanej do urzędu gminy deklaracji, w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki ustalonej w uchwale Rady Gminy.

Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest do gminy bez wezwania i jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Od stycznia 2024 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 36,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy oświadczą, że posiadają kompostownik przydomowy i będą w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne, zostaną zwolnieni w części z opłaty w wysokości 8,70 zł
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty).

Podstawa prawna:

– Uchwała NR XLVI/474/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki opłaty

Deklarację należy złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Dragaczu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Dragaczu, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

2) w formie elektronicznej w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie www.dragacz.pl, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy e-PUAP.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym uiszcza się miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub na rachunek bankowy:

B.S. Świecie: 43 8168 0007 0008 0217 2000 0033

(Tytułem: Imię i Nazwisko, adres nieruchomości, której dot. opłata)

Odpady są odbierane wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, itp.), są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym.

Mieszkańcy Gminy Dragacz mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Oczyszczalni Ścieków w Dolnej Grupie.

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz, tel. Sekretariat – 56 45 04 300,  e-mail:

Zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów, dostawienia bądź wymiany pojemników – UG Dragacz – pokój nr. 12, tel. 52 3324969 lub 604 160 999.

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
pok. Nr 12
tel. 52 3324969 wew. 148

Urząd Gminy Dragacz
Dragacz 7A
86 -134 Dragacz

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

PDFUCHWAŁA NR XLVI-474-23 RADY GMINY DRAGACZ.pdf (242,22KB)

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf (146,68KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego