Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny 2024

Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 401)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
– UCHWAŁA NR XLVI/468/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2024

2. Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
-właściciel gruntów,
-posiadacz samoistny gruntów,
-użytkownik wieczysty gruntów,
-posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych;
-dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

3. Zwolenia
Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art. 12, art. 13, art. 13b-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333)

4. Wymagane dokumenty (do pobrania w załącznikach)
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

– osoby fizyczne
Informację o gruntach należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

– osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej
Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

5. Terminy płatności
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek rolny płatny w kasie UG Dragacz pok. Nr 3
lub na konto Urzędu Gminy B.S. Świecie 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

6. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Dragacz
Dragacz 7A
86 -134 Dragacz
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Stanowisko ds. wymiaru podatku
Magdalena Kamińska lub osoba zastępująca Zofia Sieniawska
pok. Nr 3
tel. 52 33 249 69 (wew. 135) lub 531 473 905

PDFUCHWAŁA NR XLVI-468-23 RADY GMINY DRAGACZ.pdf (227,65KB)

PDFIR-1-INFORMACJA-O-GRUNTACH.pdf (82,55KB)

PDFZIR-1-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA.pdf (39,44KB)

PDFZIR-2-DANE-O-ZWOLNIENIACH.pdf (38,52KB)

PDFZIR-3-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW.pdf (39,03KB)

PDFDR-1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-ROLNY.pdf (96,93KB)

PDFZDR-1-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-.pdf (40,08KB)

PDFZDR-2-DANE-O-ZWOLNIENIACH.pdf (38,80KB)

PDFKlauzula-RODO-ROLNY.pdf (113,99KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego