Zmiana stawki za odpady – 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2018 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.), w związku z uchwałą Rady Gminy Dragacz Nr XXII/223/17 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Dragacz informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

14,50 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

24,50 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób nieselektywny.

Zmiana stawki opłaty nie stwarza obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dragacz zawiadamia, że miesięczna wysokość opłaty począwszy od 1 stycznia 2018 r. stanowi iloczyn nowej stawki i ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji.

Opłatę należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (pierwsza wpłata w podanej wysokości do 15 lutego 2018 r. za miesiąc styczeń 2018 r.) na rachunek bankowy Gminy Dragacz
50 8168 0007 0008 0217 2000 0004, w kasie Urzędu Gminy Dragacz lub u sołtysów.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 stycznia 2018 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Dragacz pokój nr 9B.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>