Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-13 11:54:49 Zarządzenie Nr 62/18 Wójt Gminy Dragacz z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
2 2018-12-12 14:03:37 INFORMACJA dot. postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu Szczegóły
3 2018-12-12 13:58:52 Protokół Nr XXX/18 z sesji Rady Gminy Dragacz – 30 października 2018 r. (ostatnia sesja VII kadencji) Szczegóły
4 2018-12-12 11:53:37 Informacja o ilości złożonych ofert oraz o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko pracy: konserwator sieci wodociągowej Szczegóły
5 2018-12-07 10:20:56 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkola w Grupie w ramach projektu „Edukacja w Grupie przedszkolnej” nr umowy RPKP.10.02.01-04-0005/17-00 dofinansowanego RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
6 2018-12-07 09:17:14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na: "Kompleksową obsługę oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym gminy Dragacz w 2019 roku" Szczegóły
7 2018-12-06 15:21:13 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO REFERENT D/S ADMINISTRACYJNO – FINANSOWYCH W SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRAGACZU Szczegóły
8 2018-12-06 11:03:24 Rejestr Instytucji Kultury Gminy Dragacz Rejestr Instytucji Kultury Gminy Dragacz Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.)… Szczegóły
9 2018-12-06 09:31:36 UCHWAŁA NR II/8/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej Szczegóły
10 2018-12-06 09:30:12 UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 91 92 93 »