Podatek rolny 2019

1. Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892 ze zm.),
– UCHWAŁA NR XXX/301/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2019

2. Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
-właściciel gruntów,
-posiadacz samoistny gruntów,
-użytkownik wieczysty gruntów,
-posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych;
-dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

3. Zwolenia:
Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art. 12, art. 13, art. 13b-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U.2017.1892 t.j.).

4. Wymagane dokumenty: (do pobrania w załącznikach)
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
– osoby fizyczne  – Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Informację o gruntach należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

– osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – Deklaracja na podatek rolny DR-1
Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Załączniki do deklaracji i informacji:
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1)A
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1)B

5. Terminy płatności:
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek rolny płatny w kasie UG Dragacz pok. Nr 3
lub na konto Urzędu Gminy B.S. Świecie 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

6. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Dragaczu
Dragacz 7A
86 -134 Dragacz
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Stanowisko ds. wymiaru podatku
Sylwia Milwicz – Rogacka
pok. nr 3
tel. 52 33 249 69, 52 33 249 70 wew. 135

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>