Podatek leśny 2019

1. Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821 ze zm.),
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

2. Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatnikiem podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
-właścicielami lasów,
-posiadaczami samoistnych lasów,
-użytkownikami wieczystymi lasów,
-posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zwolenia:
Zwolnienia od podatku leśnego reguluje art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821. t.j.)

4. Wymagane dokumenty: (do pobrania w załącznikach)
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Informację o lasach (osoby fizyczne) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego – Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

Deklarację na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku – Deklaracja na podatek leśny DL-1

Załączniki do informacji i deklaracji:
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1)A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1)B

5. Terminy płatności:
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek leśny od osób prawnych płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek rolny płatny w kasie UG Dragacz pok. Nr 3
lub na konto Urzędu Gminy B.S. Świecie 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

6. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Dragaczu
Dragacz 7A
86 -134 Dragacz
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Stanowisko ds. wymiaru podatku
Sylwia Milwicz – Rogacka
pok. nr 3
tel. 52 33 249 69, 52 33 249 70 wew. 135

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>