Informacje ogólne

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładają na wszystkich, zarówno na mieszkańców, jak i na gminę obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina zobowiązana jest do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, natomiast mieszkańcy do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

System gospodarki odpadami komunalnymi nakłada na mieszkańców gminy obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu. Każdy właściciel nieruchomości (również współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do złożenia deklaracji, w której określi m.in. liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz sposób gromadzenia odpadów.

Przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dolnej Grupie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który świadczy usługi w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00-14:00. Można przywozić tam odpady takie jak przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowo – budowlanych oraz większe ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych. Mieszkaniec we własnym zakresie dowozi odpady oraz je rozładowuje.

Pliki do pobrania:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>