Zapytania cenowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2019 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla poniższych zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu” Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Wójt Gminy Dragacz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – IV etap” Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkola w Grupie w ramach projektu „Edukacja w Grupie przedszkolnej” nr umowy RPKP.10.02.01-04-0005/17-00 dofinansowanego RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Gmina Dragacz zaprasza do złożenia ofert na usługę pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dragacz” Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Grupa – Nowe Marzy” Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Informacja o wyborze wykonawcy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa świetlicy w Grupie Osiedle” Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w Grupie Osiedle” Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Wójt Gminy Dragacz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola w Grupie Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie budowy wiaty wolnostojącej nad stołami z utwardzeniem terenu pod wiatą na działce nr 101 w miejscowości Górna Grupa, obręb ewidencyjny Grupa, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z zapytaniem o wycenę robót budowlanych związanych z wykonaniem zadań inwestycyjnych: pn. „Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle”, „Próg zwalniający w drodze gminnej w Dragaczu” Szczegóły