Uchwały Rady Gminy 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany reprezentanta gminy Dragacz w Lokalnej Grupie Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dragacz na okres miesięcy od dnia 01.03.2015 roku do 31.12.2015 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dragacz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz określenia rodzajów, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody do odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Dragacz działek nr 233/1 i 233/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dragacz Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok Szczegóły