Obwieszczenia, Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Marzy, Mniszek, gm. Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dragacz na działkach o nr ewid. 212; 215/4; 215/2; 211/2; 211/1; 216/2; 216/6; 229; 211/22; 211/15; 211/14; 211/13; 207/3; 217/10; 207/9; 207/13; 207/12; 208; 199/1; 200/1; 200/16; 200/18; 200/17; 200/14; 200/15; 195/4; 195/5; 191; 194/4; 194/6; 210/2; 210/1; 215/3; 211/11 i 193/1 w obrębie Dragacz, gmina Dragacz. Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej SN 15 kV, budowa słupów SN po terenie działek ewidencyjnych nr 150; 163/3 i 167 w obrębie Grupa, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – I, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Górna Grupa i Grupa – I, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 12/11 i 12/54 w obrębie Dolna Grupa, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 109/2; 15 i 1/2 w obrębie Bratwin, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 43/2 i 3144/4 w obrębie Mniszek, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 86; 97; 411; 111; 59 i 98 w obrębie Wielkie Stwolno, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dragacz o przyjęciu przez Radę Gminy Dragacz Uchwały nr XIX/192/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 233/1, 233/2 w obrębie ewidencyjnym Dragacz, gm. Dragacz Szczegóły