Obwieszczenia, Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 w Grupie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, w tym budową kanalizacji teletechnicznej ze studniami oraz zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 3/152, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Wójt Gminy Dragacz zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – realizacja inwestycji na działce nr ewid. 170 obręb ewidencyjny Grupa, gm. Dragacz (decyzja Nr 04/2019 w dniu 16.09.2019r. znak : RGiFE-II.6733.02.2019) Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania „Budowa i przebudowa sieci zewnętrznych elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie jednostki wojskowej 1580 w Grupie – zadanie 11609”, realizowanego w ramach tematu: Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan. i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie. Wnioskowane zamierzenie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 28/8, 3/152, 3/3, 3/6, 3/103, 3/151, 4/6, 3/149 oraz 28/3, położonych w obrębie 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 178 obręb Nowe Marzy, miejscowość Nowe Marzy, gm. Dragacz. Działki na trasie sieci: 178 i 147/2 obręb Nowe Marzy Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 – nr projektu: SWE2801A na działce o nr ewid. 170 obręb Grupa, miejscowość Dolna Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dragacz o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dragacz z dnia 22.01.2019 r. o wydaniu decyzji Nr 02/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy na działce o nr ewid. 3/137 obręb Grupa Plac, miejscowość Grupa, gm. Dragacz Szczegóły