Obwieszczenia, Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 178 obręb Nowe Marzy, miejscowość Nowe Marzy, gm. Dragacz. Działki na trasie sieci: 178 i 147/2 obręb Nowe Marzy Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 – nr projektu: SWE2801A na działce o nr ewid. 170 obręb Grupa, miejscowość Dolna Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dragacz o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dragacz z dnia 22.01.2019 r. o wydaniu decyzji Nr 02/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy na działce o nr ewid. 3/137 obręb Grupa Plac, miejscowość Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dragacz z dnia 17.01.2019 r. o wydaniu decyzji Nr 01/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV – linii kablowych SN-15kV, dwóch złączy kablowych ZK-SN15kV w ramach wyprowadzenia linii kablowej SNz GPZ Warlubie do linii 15kV Dragacz – Nowe – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 111, 108, 28/2, 170/4 obręb ewidencyjny Wielkie Zajączkowo, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Wójt Gminy Dragacz zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, gmina Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 111; 108; 28/2 i 170/4 obręb Wielkie Zajączkowo, gm. Dragacz sieci elektroenergetycznej SN-15kV-linii kablowych SN-15kV, dwóch złączy kablowych ZK-SN-15kV w ramach wyprowadzenia linii kablowej SN z GPZ Warlubie do linii 15kV Dragacz-Nowe Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 WÓJTA GMINY DRAGACZ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – II, gmina Dragacz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły