Obwieszczenia, Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – II, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dragacz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz z budową złącza kablowo-pomiarowego w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 200/17 w miejscowości Dragacz – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 200/1, 199/1, 195/4 i 200/15 obręb ewidencyjny Dragacz, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dragacz o przyjęciu przez Radę Gminy Dragacz dnia 28 grudnia 2017 r. uchwały Nr XXIII/232/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Marzy, Mniszek, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działek nr ewid. 12/50, 12/53 w obrębie Dolna Grupa, w miejscowości Dolna Grupa, gm. Dragacz, działki na trasie sieci: 12/53, 12/52, 12/54 w obrębie Dolna Grupa, w miejscowości Dolna Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej typu NAYZY-J 4×150 mm² na działkach o nr ewid. 200/1; 195/4; 199/1 i 200/15 w obrębie Dragacz za pomocą wykopu otwartego i dwóch przecisków pod rurami przepływowymi rowu oraz budowa złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 200/15 w celu zasilenia działki nr 200/17 w energię elektryczną, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Bratwin na działkach o nr ewid. 38; 109/2; 110/2; 175; 177/2; 178; 181; 182; 186/2; 187/2; 190 i 191 w obrębie Bratwin, gmina Dragacz. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Marzy, Mniszek, gm. Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dragacz na działkach o nr ewid. 212; 215/4; 215/2; 211/2; 211/1; 216/2; 216/6; 229; 211/22; 211/15; 211/14; 211/13; 207/3; 217/10; 207/9; 207/13; 207/12; 208; 199/1; 200/1; 200/16; 200/18; 200/17; 200/14; 200/15; 195/4; 195/5; 191; 194/4; 194/6; 210/2; 210/1; 215/3; 211/11 i 193/1 w obrębie Dragacz, gmina Dragacz. Szczegóły