Obwieszczenia, Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 111; 108; 28/2 i 170/4 obręb Wielkie Zajączkowo, gm. Dragacz sieci elektroenergetycznej SN-15kV-linii kablowych SN-15kV, dwóch złączy kablowych ZK-SN-15kV w ramach wyprowadzenia linii kablowej SN z GPZ Warlubie do linii 15kV Dragacz-Nowe Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 WÓJTA GMINY DRAGACZ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – II, gmina Dragacz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41905 „Grupa 2” na działce o nr ewid. 178 w obrębie Nowe Marzy, miejscowość Nowe Marzy, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE DOLNA GRUPA – II, GMINA DRAGACZ Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr ewid. 132/9 w miejscowości Dolna Grupa – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 132/4, 131/1 i 132/12 obręb ewidencyjny Dolna Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działek nr ewid. 132/9 w obrębie Dolna Grupa, w miejscowości Dolna Grupa, gm. Dragacz, działki na trasie sieci: nr 132/4, 131/1 i 132/12 w obrębie Dolna Grupa, w miejscowości Dolna Grupa, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji Nr 02/2018 z dnia 20.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. – realizacja inwestycji na działce nr 151/5 w miejscowości Mniszek, obręb ewidencyjny Mniszek, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji Nr 03/2018 z dnia 20.03.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działek nr ewid. 12/45, 12/46, 12/50, 12/53 w miejscowości obręb ewidencyjny Dragacz, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – II, gmina Dragacz Szczegóły