Obwieszczenia, Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Nowe Marzy, Mniszek – 2, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Nowe Marzy, Mniszek – 2, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Kurenda dot. prac w celu sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. zawiadamia się, że dnia 16 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorskie wydał dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 49)2019, znak: WIR.II.746.1.44.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 w Grupie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, w tym budową kanalizacji teletechnicznej ze studniami oraz zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 3/152, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, złącza kablowego SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami kablowymi nn 0,4 kV w miejscowości Grupa, na działkach nr ewid. 28/8, 3/152 oraz 3/3, obręb 000+ Grupa Plac, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Decyzja SKO w Bydgoszczy z dnia 12.11.2019 r. dot. uchylenia zaskarżonej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – realizacja inwestycji na działce nr ewid. 170 obręb ewidencyjny Grupa, gm. Dragacz (SKO-4212/185/19) Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia P=0,5MPa – realizacja inwestycji na działkach nr ewid: obręb Grupa Plac, gm. Dragacz: 3/142, 3/167, 3/141, 4/8, 15/2, 3121/1, 3120/1, 3119/1; obręb Dolna Grupa, gm. Dragacz: 12/21, 349, 10/2, 10/1, 9/1, 9/3; obręb Grupa, gm. Dragacz: 26/1, 620/1, 148, 165, 163/3; obręb Dragacz, gm. Dragacz: 249/1, 255/2, 253/29; obręb Michale, gm. Dragacz: 103, 134, 119/1, 137/1, 120, 250/1, 297/1, 295/1, 292, 296, 312, 307/1, 395/36, 294/1, 397, 396; obręb 2 Miasto Grudziądz: 1 Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia domu jednorodzinnego na dz. nr 112/12 obręb Michale, w miejscowości Michale, gm. Dragacz. Sieć na trasie działek o nr ewid. 112/5, 111/1 i 112/12 obręb Michale , miejscowość Michale, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 w Grupie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, w tym budową kanalizacji teletechnicznej ze studniami oraz zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 3/152, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Wójt Gminy Dragacz zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – realizacja inwestycji na działce nr ewid. 170 obręb ewidencyjny Grupa, gm. Dragacz (decyzja Nr 04/2019 w dniu 16.09.2019r. znak : RGiFE-II.6733.02.2019) Szczegóły